Drogi Widzu, podczas świadczenia usług przetwarzamy dostarczane przez Ciebie dane zgodnie z naszą Polityką RODO. Kliknij aby dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, jak je chronimy oraz o przysługujących Ci z tego tytułu prawach. Informujemy również, że nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Podczas korzystania ze strony pliki cookies zapisywane są zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz wyłączyć obsługę plików cookies, informacje jak to zrobić przeczytasz tutaj i tutaj. X
Kino Charlie
STRONA GŁÓWNA / REPERTUAR / ZAPOWIEDZI / WYDARZENIA / FESTIWALE / KINO / CENY BILETÓW / KONTAKT
FOTORELACJE / ZŁOTY GLAN / DLA SZKÓŁ / CHARLIE OUTSIDE / OPEN CINEMA / SKLEP / POLITYKA RODOŁódź, dnia 21 listopada 2019 r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP CENTRALI DACHOWEJ Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU, ZGODNEJ Z PROJEKTEM DLA WIDOWNI SALI STUDYJNEJ I KAMERALNEJ W KINIE CHARLIE O WARTOŚCI 300 000 PLN

Rozdział I
Informacje ogólne

I. Informacja o zamawiającym
Zamawiający:
Agencja Wydarzeń Artystycznych "PRO CINEMA" "Kino Charlie" Sławomir Fijałkowski
ul. Piotrkowska 203/205, Łódź
tel.: 426360092
Strona internetowa: www.charlie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup centrali dachowej z wymiennikiem obrotowym wraz z usługą montażu, zgodnej z projektem dla widowni Sali studyjnej i kameralnej w kinie Charlie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej "ustawą".

III. Oferty częściowe i wariantowe, zamówienia uzupełniające
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IV. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Sławomir Fijałkowski
tel.: 691864060
godz. urzędowania: 9.30-16.00
adres e-mail: kino@charlie.pl

Rozdział II
Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania

I. Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie centrali dachowej wyposażonej w wymiennik obrotowy wraz z jej montażem, oraz przeprowadzenie odpowiednich robót budowlanych i adaptacyjnych pozwalających na jej prawidłowe wykorzystanie, zgodnie z projektem klimatyzacji dla widowni Sali studyjnej i kameralnej w kinie Charlie oraz wymiana istniejących klimatyzatorów w pomieszczeniach administracyjnych i technicznych kina o mocy 7,0 kW (x1) oraz 3,5 kW (x2) oraz montaż nowego klimatyzatora o mocy 3,5 kW.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45200000-7 - Roboty Budowlane
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

Na przedmiot zamówienia składa się:

1. Dostawa oraz montaż centrali dachowej z wymiennikiem obrotowym w Sali studyjnej i kameralnej o określonych parametrach, tj.:
- Nawiew 9100 m3/h - wyposażony w tłumik szumu
- Wywiew 9100 m3/h - wyposażony w tłumik szumu
- Ciśnienie dyspozycyjne 320 Pa
- Nagrzewnica elektryczna 33 kW
- Chłodnica DX (dwusekcyjna) 67,5 kW
- Automatyka sterująca z czujnikiem CO2
- Agregaty chłodnicze 2 szt. o mocy 33 kW

2. Dostawa oraz montaż kanałów wentylacyjnych zewnętrznych w systemie blacha/izolacja/blacha oraz kanałów wentylacyjnych wewnętrznych w systemie ALP

3. Dostawa wraz z:
- Wymianą klimatyzatora w serwerowni kabiny projekcyjnej - 3,5 kW
- Wymianą klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym - 3,5 kW
- Montażem nowego klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym - 3,5 kW
- Wymianą klimatyzatora w pomieszczeniu, holu kasowym - 7,0 kW

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 8.12.2019 od dnia 22.12.2019

III. Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji są zawarte są w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Rozdział III
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania; oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, dotyczącą montażu i uruchomienia klimatyzacji, o wartości minimum 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), składający odrębne oferty obowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w niniejszym postępowaniu.

II. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
1. Do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany załączyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ;
2) dokumentację dostarczanych urządzeń, potwierdzającą dopuszczenie ich na rynek europejski oraz spełnianie wymogów energooszczędności
UWAGA: Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany do udowodnienia w składanej ofercie, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, będzie zobowiązany złożyć stosowne dokumenty dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
3. Do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca jest zobowiązany załączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3B do SIWZ,
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 4 do SIWZ), w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
4. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie.
4.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.2. Wykonawcy, o których mowa w ust 4.1, składają jedną ofertę, przy czym:
1) wymagane oświadczenie wskazane w ust 3, pkt 1 i 2, składa osobno każdy z Wykonawców,
2) pozostałe oświadczenia lub dokumenty składa przynajmniej jeden Wykonawca, który spełnia warunki lub Wykonawcy wspólnie.

Rozdział IV
Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział V
Sposób przygotowania oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami

I. Wymogi formalne oferty
1. Oferta musi spełniać następujące wymagania:
1.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona według Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;
1.2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
1.3. Oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
1.4. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego upoważnione.

II. Wymagane oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenia lub dokumenty określone w rozdziale: "Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału".
2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:
2.1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
2.2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.

III. Forma oświadczeń lub dokumentów
1. Wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art. 26 ust. 2b ustawy, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, które muszą być złożone w oryginale).
Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. W przypadku gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) Zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

IV. Sposób złożenia oferty wraz z oświadczeniami lub dokumentami
1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami.
2. Zaleca się, aby:
2.1. wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami lub dokumentami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały;
2.2. każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę;
2.3. osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
3. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach lub dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
5. Opakowanie zawierające ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Kino Charlie, Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź
oraz opisane:
Oferta na Zakup centrali dachowej z wymiennikiem obrotowym wraz z usługą montażu, zgodnej z projektem dla widowni Sali studyjnej i kameralnej w kinie Charlie.
Nie otwierać przed dniem 5.12.2019, godz. 10:00.

Rozdział VI
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w "Formularzu oferty"
2. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
3. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.

Rozdział VII
Informacje o miejscu, terminie składania i otwarcia ofert

I. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie kina Charlie do dnia 5.12.2019, do godziny 10:00.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania, jeżeli przysługuje.

II. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 5.12.2019 o godzinie 10:15 w kawiarni kina Charlie,
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Dokonując otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności.

III. Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie "ZMIANA".
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby* uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział VIII
Opis kryteriów oceny ofert wraz z ich znaczeniem oraz sposób oceny ofert

I. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę - znaczenie 50 %
Termin realizacji zamówienia - znaczenie 35 %
Długość trwania gwarancji na wykonanie instalacji oraz przeprowadzenie robót budowlanych - znaczenie 15 %

II. Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów
1. Ocena ofert dokonywana będzie w następujący sposób:

- Kryterium oferty cenowej brutto:

Liczba punktów oferty = Cena brutto oferty najniższej
-----------------------------------
Cena brutto oferty ocenianej
x 100pkt x50%

- Kryterium terminu realizacji usługi:

Liczba punktów oferty = Najkrótszy termin realizacji
-----------------------------------------
Termin realizacji oferty ocenianej
x 100pkt x35%

- Kryterium czasu gwarancji:

Liczba punktów oferty = Najkrótszy termin gwarancji
---------------------------------------
Czas gwarancji oferty ocenianej
x 100pkt x15%

2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział IX
Istotne postanowienia umowy

1. Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Rozdział X
Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy.

Rozdział XI
Załączniki do SIWZ

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, wraz z projektem
2) Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
3) Załącznik nr 3A - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4)
Załącznik nr 3B - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Załącznik nr 4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\ Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
6) Załącznik nr 5 - Formularz Oferty

Protokół komisji przetargowej, 05.12.2019 r.Rezerwacja biletów
Kupujesz bilet online? Możesz okazać go na telefonie, przed wejściem na salę

Szkoła w kinie
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

e-Kino Charlie
Zaproœ Kino Charlie do domu

25 lat Kina Charlie
Tani poniedziałek
Œroda i Niedziela Seniora
Happy Hour
Charlie Kocha Kobiety
Klub Charliego
Filmowy box świąteczny
Sens życia

Cinergia

Ania Movie Charlie

Open Cinema
www.OpenCinema.pl
Zapraszamy do współpracy przy
organizacji kina letniego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

Łódź Kreuje

Subwencja
pfr


Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 oraz 6.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR S.A.

pisf

Copyright 2024 © Kino Charlie - Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka RODO / Polityka Cookies